Monthly Archives: January 2018

Những Bông Hoa Đạo Lý

Những Bông Hoa Đạo Lý 1, Nhiều khi giúp người chính là giúp chính ta Một binh sĩ sau khi bị quân địch đột kích đã trốn vào trong hang núi. Quân địch đuổi sát ngay phía sau, cậu ta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vườn tâm

Vườn tâm ChanPhapÐang Bụt dạy: “Tu là làm vườn”. Ngài dùng từ ‘blavana’ cho việc tu tập, nghĩa là cầy cấy, làm vườn. Người tu tập là người làm vườn. Tâm là mảnh vườn. Thân là mảnh vườn. Thực tập … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Happy New Year

2018, một năm mới hãy đến với tất cả thật an vui và nhiều sức khoẻ ❤️ May this new year be a joyful ride for you and your family. Here’s wishing you best year ahead.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment