Daily Archives: January 5, 2018

Vườn tâm

Vườn tâm ChanPhapÐang Bụt dạy: “Tu là làm vườn”. Ngài dùng từ ‘blavana’ cho việc tu tập, nghĩa là cầy cấy, làm vườn. Người tu tập là người làm vườn. Tâm là mảnh vườn. Thân là mảnh vườn. Thực tập … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment