TD-28: Lời hay – Ý đẹp

Recent Pages: 1234567, 891011121314151617181920,
2122232425
26, 27, 28, 29

Lời hay – Ý đẹp

hello-morning-sm

1. Đời sống là bộ sách có ba cuốn: quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cuốn quá khứ đã hoàn tất, để sang một bên.
Cuốn hiện tại đang soạn thảo mỗi ngày.
Cuốn tương lai niêm phong thật kỹ, chỉ có Chúa mới mở được.
.
‘Life is a complete set of three books: past, present, and future.
Gone is the past, it is done, and can be set aside.
The present book is currently drafting every day.
The book in future is carefully sealed, and only God can open it.
.
2. Nhiều người không làm nên việc gì ở đời, vì:
Khi còn trẻ viện cớ quá trẻ.
Khi lớn lên viện cớ quá bận rộn.
Khi đứng tuổi thì quá lo lắng.
Khi về già, viện cớ quá già.
Khi đau ốm viện cớ quá bịnh.

Và đến khi chết thì đã quá trễ.
.

Many people do not make anything in life, because:
As a young child the excuse was because he/she is too young;
Growing up include excuses of being too busy;
Middle-aged people have too many worries;
As a person grows older, he/she uses old excuses;
When a person is sick, sickness becomes the excuse;

And upon death, the person will realize it is too late.
.

Wonderful! (sm)3. Đừng giận vì mình không thể nào khiến người nào đó trở thành như mình muốn, vì ngay bản thân ta cũng không thể khiến ta trở thành một người như mình ước ao.
.
Do not be angry because you cannot make someone become as a person you want, because even for yourself, you cannot make yourself become the person you wish.
.
4. Đời không đạo, đời không ý nghĩa;
Đạo không đời, đạo cũng viễn vông.
If your life does not have a religion that, then your life does not have meaning;
If your religion is a religion moving away from this world, it is a dream religion.
.
5. Trên một mộ bia, người ta thấy hàng chữ:
Những gì tôi có, nay thuộc về người khác
Những gì tôi cho đi, nay thuộc về tôi.”
.
On the tomb stone, someone wrote the words:
What I have, now belongs to another;
What I gave, now belongs to me.
.
6. Không đức tin, không gì có thể.
Có đức tin, không gì không thể.
Without faith, nothing can be.
With faith, nothing is impossible.
.
7. Trên một sọ người, người ta thấy hàng chữ:
Tôi trước cũng như anh; anh sau, anh cũng sẽ như tôi.
On a skull of the person, people see the words:
I also liked you before; you follow, and you will also like me.
.
8. Nghe lời nói thật người khôn ngoan biết ơn, kẻ ngu dại nổi giận.
When hearing the truth, the wise are grateful; but the foolish get angry.
.
9. Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
People scheme, but success and failure are in God’s hands.
 .
(Góp nhặt)
.
Sunset Jan 2018